Pravila benefit programa

 

⇨⇨⇨   NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA   ⇦⇦⇦

PRAVILA BENEFIT PROGRAMA "25.SAT"

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA BENEFIT PROGRAMA

Strauss Adriatic d.o.o. Miloša Obilića 41, 22310 Šimanovci, Srbija, PIB: 100001087, matični broj: 06299997, (u daljem tekstu "Organizator").

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA BENEFIT PROGRAMA

Benefit Program se organizuje pod nazivom "25.sat" (u daljem tekstu: "Benefit program"). Benefit program počinje 06.09.2019. godine i traje najkasnije do 06.07.2020. godine u 23.59h. Benefit program se organizuje radi promocije proizvoda iz proizvodnog asortimana Organizatora.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA BENEFIT PROGRAMA

Benefit program se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

 

4. OPIS BENEFIT PROGRAMA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća u Benefit programu imaju punoletna fizička lica (18+) sa prebivalištem u Republici Srbiji, bez Kosova i Metohije. Maloletna lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, bez Kosova i Metohije, ne mogu učestvovati samostalno u Benefit programu. Pravila Benefit programa su objavljena na www.25sat.rs. Svaki učesnik Benefit programa je u obavezi da kupi proizvod iz proizvodnog asortimana Organizatora. U Doncafe Moment 200g pakovanju se nalazi kod, koji nosi određeni broj momenata i to:

Tabela 1:

Doncafe Moment 200g nosi 100 momenata 

Pravo na poklon stiču učesnici koji se registruju na sajtu i prikupe najmanje 1000 momenata. Prvih 1000 korisnika koji se registruju dobijaju bonus 100 momenata u startu, koje mogu da koriste prilikom razmene momenata za poklone. Za uspešno urađen izazov, korisnik dobija 25 dodatnih momenata, za urađen kviz ’’Da se upoznamo’’ korisnik dobija 50 momenata.

Nakon kupovine Doncafe Moment 200g pakovanja, potrebno je da učesnik registruje svoj nalog preko websajta www.25sat.rs nakon čega može unositi kodove sa unutrašnje strane pakovanja. Registracija učesnika se može izvršiti popunjavanjem formulara na sajtu i verifikacijom tog naloga putem e-mail-a. Uneti kodovi sapakovanja se automatski pretvaraju u momente određene vrednosti, definisane u tabeli 1. Kada sakupi dovoljan broj momenata, učesnik može odabrati poklon, prema vrednostima iz tabele 2. Prilikom odabira poklona, potrebno je da dobitnik navede ime, prezime i broj mobilnog telefona, a sa padajućeg menija tačnu lokaciju/objekat Pošte u kojoj želi da preuzme poklon. Nakon toga, dobitnik prima SMS poruku sa šifrom lokacije/objekta Pošte u kojoj se poklon može preuzeti, uz informaciju o datumu od kojeg će mu poklon biti dostupan za preuzimanje, a najkasnije u roku od 15 dana od datuma odabira/poručivanjapoklona. Poklon se može preuzeti najkasnije 15 dana od trenutka prijema SMS poruke od Pošte. Učesnik ima obavezu da prilikom preuzimanja pošiljke ponese i da na uvid u Pošti ličnu kartu na ime i prezime koje je navedeno u formularu, kao i SMS poruku od Pošte. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko učesnik do kraja trajanja Benefit programa ne iskoristi sve momente koje je prikupio putem svog naloga. Trajanje svakog pojedinačnog koda ističe nakon 4 meseca od trenutka unošenja koda. U trenutku kada učesnik odabere željeni poklon, potvrđuje da želi da konvertuje prikupljene momente u dati poklon i tada se odabir poklona ozvaničava i ne postoji mogućnost povratka momenta na stanje pre porudžbine. Jednom odabrani poklon ne može da se zameni drugim poklonom, a iskorišćeni momenti ne mogu da se storniraju i koriste ponovo za razmenu poklona.Nakon preuzimanja poklona u izabranoj lokaciji Pošte, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku. Količine poklona su ograničene i organizator ne snosi odgovornost ukoliko se zalihe poklona potroše.

Organizator zadržava pravo, ali ne preuzima obavezu da na način koji slobodno izabere proverava validnost kodova, odnosno da ne prihvati kodove koji nisu validni. Kodovi koji nisu validni su kodovi koji su iskorišćeni, generisani ili izmišljeni ili ukoliko je pošiljalac do njih došao na nedozvoljen način ili na način koji se protivi svrsi Benefit programa, a to je promocija proizvoda Organizatora. U tu svrhu Organizator može zahtevati da mu pojedini učesnici dostave slike Doncafe Moment 200g pakovanja sa kodom ili računa koji potvrdjuju nabavku proizvoda. Navedene mehanizme i sredstva provere Organizator ima pravo da preduzme i u slučaju žalbe/reklamacije učesnika da su validni kodovi koje je pokušao da unese već iskorišćeni. U slučaju ponovljene žalbe/reklamacije učesnik će dostaviti Organizatoru slike pakovanja, kodova ili računa koji potvrđuju nabavku proizvoda u zavisnosti koje sredstvo u konkretnom slučaju Organizator smatra pogodnim za utvrdjivanje stvarnih činjenica.

Učesnik je u mogućnosti da pored unošenja kodova preko websajta www.25sat.rs osvoji momente i putem prve registracije, igranja nedeljnih izazova ili nagradnim aktivacijama na Facebook stranici Ljubitelji kafe - Doncafé.Počev od 01.oktobra 2019. godine, mogućnost odabira poklona postoji svakog meseca prvih nedelju dana (od 01. u 00h do 07. u 23:59h), nakon čega osmog dana u mesecu vitrina sa poklonima ostaje vidljiva, ali bez mogućnosti razmene poklona, osim u slučaju šoljica i tanjirića koji će biti dostupni za razmenu sve vreme trajanje Benefit programa. 

 

5. UČESNICI BENEFIT PROGRAMA

Učešće u Benefit programu je besplatno i dobrovoljno. Učesnik ne stiče pravo na bilo kakvu naknadu od Organizatora ili bilo kog trećeg lica po osnovu svog učestvovanja u Benefit programu, niti Organizator ima pravo da od Učesnika zahteva bilo kakvu naknadu na ime uzimanja učešća u Benefit programu. Učesnici Benefit programa ne mogu da zahtevaju poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koje su definisane u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u Benefit programu, učesnici prihvataju sva ova pravila.

Zaposleni kod Organizatora nemaju pravo da učestvuju u Benefit programu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Benefit programa, ali i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Benefit program. Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

Učesnik koji želi da učestvuje u Benefit programu mora prethodno prihvatiti pravila Benefit programa i to elektronskim putem korišćenjem specijalnih alata za tu svrhu u okviru aplikacije.

Svi lični podaci učesnika će biti prikupljani i obrađivani isključivo za svrhu učešća u Benefit programu, odnosno za svrhe sticanja prava učestvovanja i uručenje poklona. 

Svi podaci biće obrađivani u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Politikom privatnosti Benefit programa. Podacima o ličnosti koje korisnici ostavljaju će, pored Organizatora, imati pristup i predstavnici agencije Kreativa Unlimited u svemu u skladu sa članom 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose. Učesnici imaju pravo da od Organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Više o politici privatnosti stranice i pravima učesnika možete naći na linku: http://25sat.rs/politika-privatnosti

 

6. VRSTE POKLONA I POTREBAN BROJ momenata

Tabela 2: POKLONI I NJIHOVE VREDNOSTI (NA MESEČNOM NIVOU) 

 

 

 

 

Vrsta poklona

Količina

Broj momenata

 

 

Dizajnirana majica - Wholly wear

30

2000

 

 

Akcija dva ista seta po ceni jednog, "Sergej za sve džezvere"

1248

1500

 

 

Škrabac termos

100

2000

 

  DexyCo promo kod 30 1500  
  Doncafé poklon-paket 50 1000  
  Wolt promo kod 40 2000  
  Delfi Bookmate mesečna članarina 30 1000  
  Online kurs stranog jezika 40 2000  
  Online kurs zdrave ishrane 30 1000  
  5 ColdPress sokova 20 2000  
 

Ukupno

1618

 

 

 

Organizator zadržava pravo da za vreme trajanja Benefit programa:

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE POKLONA

Svaki učesnik koji je prikupio dovoljan broj momenata iste može razmeniti za jedan ili više poklona.

 

8. NAČIN I ROK PREDAJE poklona

Preuzimanje robnih poklona će se obaviti u prostorijama JP POŠTA SRBIJE, a.d. prema spisku lokacija/objekata koje se mogu videti preko web sajta www.25sat.rs prilikom preuzimanja robnih nagrada. Organizator se obavezuje da će JP Pošta obavestiti dobitnika robnih poklona putem sms-a o terminu u kojem može otići u odabrani objekat da preuzme svoj poklon, kao i o ID jedinstvenom broju za svaki pojedinačni poklon koji je izabrao, a koji treba da preuzme u izabranoj lokaciji Pošta Srbije. Nakon toga dobitnik ima mogućnost da preuzme svoj poklon najkasnije u roku od 15 dana u odabranom objektu Pošta Srbije. Ukoliko poklon nije preuzet do pomenutog datuma, učenik gubi pravo na poklon. Prilikom preuzimanja poklona, učesnik mora doći lično u izabrani objekat Pošta Srbije, sa ličnom kartom i ID jedinstvenim brojem poklona. Količine poklona i period trajanja su ograničeni u skladu sa ovim Pravilima. Organizator ne pokriva učesnicima troškove učestovanja. Određeni broj poklona će biti uručen uz pomoć digitalnih kodova, dobijenih na mail korisnika koji je izabrao da momente zameni za poklon koji je dostupan u digitalnom format (poput elektronskih ulaznica, i sl). Poklon će biti realizovan putem koda.

Usled uvođenja vanrednog stanja i privremene obustave rada PostExpress-a od 21.03.2020. godine, obaveštavamo Vas da trenutno nismo u mogućnosti da dostavimo robne poklone učesnicima benefit programa. Svi robni pokloni dostupni u vitrini od navedenog datuma biće naknadno dostavljeni učesnicima, kada se za to uspostave uslovi.

9. DISKVALIFIKACIJA IZ BENEFIT PROGRAMA

Ukoliko Organizator proceni ili posumnja da neko od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja, zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz Benefit programa. Organizator može prema diskvalifikovati bilo koji poslati materijal bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana, kao i zloupotrebu operativnih delova sajta (hacking). Organizator zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Benefit programa uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalifikovati Učesnike od učestvovanja u Benefit programu.

 

10. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA BENEFIT PROGRAMA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Benefit programa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na web sajtu www.25sat.rs.

 

11. PREKID BENEFIT PROGRAMA

Organizator će poništiti Benefit program ukoliko u periodu trajanja Benefit programa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Benefit programa ne može predvideti niti na te okolnosti uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu Benefit programa putem obaveštenja na www.25sat.rs

 

12. ŽALBE I REKLAMACIJE

Za sva potencijalna pitanja, kao i žalbe i reklamacije, učesnik može stupiti u kontakt sa Organizatorom putem e-mail adrese: info@25sat.rs, kao i pozivom putem besplatne info linije 0800 80 80 89.

U cilju što ažurnijeg rešavanja eventualnih primedbi na kvalitet poklona, Organizator definiše ubrzanu proceduru rešavanja reklamacija, u roku od 24h od dana preuzimanja poklona. Ukoliko je reklamacija opravdana i ukoliko želi da mu oštećena poklon bude zamenjena, dobitnik je dužan da pošalje oštećen poklon na adresu Organizatora sa svojim podacima, nakon čega će mu Organizator dostaviti novi poklon.

Reklamacije upućene Organizatoru nakon završetka Benefit programa nisu moguće. Ova procedura ne utiče na prava dobitnika definisana propisima o zaštiti potrošača.

 

13. PRAVA I OBAVEZE

Učesnik koji učestvuje u Benefit programu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.

 

 

ORGANIZATOR BENEFIT PROGRAMA

 

Datum objavljivanja: 06.09.2019.

Ažurirano: 27.03.2020.

loader